Udemy - S?f?rdan PHP ve MySQL E?itim Serisi
Udemy - Sifirdan PHP ve MySQL Egitim Serisi

?ster hi? PHP bilginiz olmas?n, ister orta d?zey bir PHP yaz?l?mc?s? olun farketmez. Bu PHP e?itim seti, her seviyeye ve kitleye hitap ediyor.

Yani bu kurs tamda size g?re haz?rland?. PHP ile ilgili her ?ey en temelden, sade ve yal?n bir anlat?mla ele al?nd?. 

Bir i?i ??renirken en ?nemli ?ey temel e?itimdir. Nas?l ki k???k ?ocuklarda tuvalet e?itimi, okullarda'de okul ?ncesi e?itim ?nemli ise, programlama i?inde ayn? ?ekilde temel e?itim ?ok ?nemlidir. Bir i?i nas?l ??renirseniz ?yle gider. 

?rne?in ?ok iyi gitar ?al?yor olabilirsiniz, m?zik kula??n?z olabilir. Ancak temel nota bilginiz olmad??? taktirde, sadece duyduklar?n?z? ?alabilirsiniz, kendiniz bir?ey ?retemezsiniz. Bu y?zdendir ki temel e?itim her alanda ve konuda ?nemlidir. 

Hedefiniz iyi bir kariyer ve i? sahibi olmak ise, PHP ??renmekle bu kariyere g?zel bir ba?lang?? yapabilirsiniz. 

Bu e?itim seti ile ?ncelikle PHP'nin t?m temellerini alm?? olacaks?n?z. Yani programlaman?n temellerini ??reneceksiniz. 

Ard?ndan PHP'de g?venlik konular?n? ele alaca??z. SQL Injection, XSS, CSRF, Dosya ve Dizin G?venli?i, Password Hashing gibi konulara de?inece?iz. Veri de?i?im formatlar? olan JSON ve XML'den bahsedecek, PHP ile nas?l API yazabilece?imizi ??rene?iz. 

PHP ve AJAX kullan?m?n? bir arada g?r?p, ?rnek uygulama ile bildiklerimizi peki?tirece?iz. RegEx desenlerini ??renip, PHP ile kullan?mlar?n? inceleyece?iz. PHP ve SEO konusunda bilgi sahibi olaca??z. 

PHP'de hatalar? y?netmek ile ilgili tecr?be sahibi olacak, cURL ile Bot Yap?m? konusunda kendimizi geli?tirece?iz. ?rnek bir hedef siteye birlikte s?f?rdan bot yazmay? ??renece?iz. 

Veritaban? nedir, ne de?ildir bunlar hakk?nda bilgi sahibi olacak, MySQL komutlar?n? s?f?rdan a??klay?c? ve mant?kl? bir ?ekilde ??renece?iz. Daha sonra PHP ile veritaban? i?lemleri i?in PDO'yu kullanmay? ??renece?iz. 

Daha sonra Nesne Y?nelimli Programlama (OOP) yakla??m?n?n ne oldu?unu, nas?l ve neden kullan?ld???n? anlayacaks?n?z. Bu size b?y?k bir ?zg?ven vererek yolunuza devam etmenizi sa?layacak. Hemen ard?ndan MVC nedir, neden kullan?lmal?d?r, PSR standartlar? nelerdir, neden kullan?l?r, Composer nedir, neden kullan?l?r gibi sorulara cevap bulaca??z.


Download

Description

İster hiç PHP bilginiz olmasın, ister orta düzey bir PHP yazılımcısı olun farketmez. Bu PHP eğitim seti, her seviyeye ve kitleye hitap ediyor.Yani bu kurs tamda size göre hazırlandı. PHP ile ilgili her şey en temelden, sade ve yalın bir anlatımla ele alındı. Bir işi öğrenirken en önemli şey temel eğitimdir. Nasıl ki küçük çocuklarda tuvalet eğitimi, okullarda'de okul öncesi eğitim önemli ise, programlama içinde aynı şekilde temel eğitim çok önemlidir. Bir işi nasıl öğrenirseniz öyle gider. Örneğin çok iyi gitar çalıyor olabilirsiniz, müzik kulağınız olabilir. Ancak temel nota bilginiz olmadığı taktirde, sadece duyduklarınızı çalabilirsiniz, kendiniz birşey üretemezsiniz. Bu yüzdendir ki temel eğitim her alanda ve konuda önemlidir. Hedefiniz iyi bir kariyer ve iş sahibi olmak ise, PHP öğrenmekle bu kariyere güzel bir başlangıç yapabilirsiniz. Bu eğitim seti ile öncelikle PHP'nin tüm temellerini almış olacaksınız. Yani programlamanın temellerini öğreneceksiniz. Ardından PHP'de güvenlik konularını ele alacağız. SQL Injection, XSS, CSRF, Dosya ve Dizin Güvenliği, Password Hashing gibi konulara değineceğiz. Veri değişim formatları olan JSON ve XML'den bahsedecek, PHP ile nasıl API yazabileceğimizi öğreneğiz. PHP ve AJAX kullanımını bir arada görüp, örnek uygulama ile bildiklerimizi pekiştireceğiz. RegEx desenlerini öğrenip, PHP ile kullanımlarını inceleyeceğiz. PHP ve SEO konusunda bilgi sahibi olacağız. PHP'de hataları yönetmek ile ilgili tecrübe sahibi olacak, cURL ile Bot Yapımı konusunda kendimizi geliştireceğiz. Örnek bir hedef siteye birlikte sıfırdan bot yazmayı öğreneceğiz. Veritabanı nedir, ne değildir bunlar hakkında bilgi sahibi olacak, MySQL komutlarını sıfırdan açıklayıcı ve mantıklı bir şekilde öğreneceğiz. Daha sonra PHP ile veritabanı işlemleri için PDO'yu kullanmayı öğreneceğiz. Daha sonra Nesne Yönelimli Programlama (OOP) yaklaşımının ne olduğunu, nasıl ve neden kullanıldığını anlayacaksınız. Bu size büyük bir özgüven vererek yolunuza devam etmenizi sağlayacak. Hemen ardından MVC nedir, neden kullanılmalıdır, PSR standartları nelerdir, neden kullanılır, Composer nedir, neden kullanılır gibi sorulara cevap bulacağız.

Kısaca Web Geliştirme kapılarını bu kurs ile açacak, PHP 'yi bu kurs ile sevmeye başlayarak geleceğiniz için güzel bir yatırım yapacaksınız.

Bu kurs kimler için uygun:

 • Kod Yazmayı Öğrenmek İsteyenler
 • HTML/CSS Bilip Dinamik Siteler Yapmak İsteyenler
 • Kendi projelerini geliştirmek isteyenler
 • İşin mantığını anlamak isteyenler
 • Yazılım ile ilgili hiçbir bilgisi olmayıp, öğrenmeye cesaret edenler
 • Okuma-yazma bilen her yaşta yazılım meraklıları

Course content

 • Başlamadan Önce
  • PHP Nedir?
  • MAMP Kurulumu (Mac os X için)
  • MAMP Kurulumu (Windows için)
  • Doğru Editör - IDE seçimi
  • VSCode'da Otomatik Kaydetme Özelliği
  • İngilizce'nin Önemi?
 • PHP'ye Giriş
  • PHP'ye Başlangıç, Yazım Kuralları (Syntax), Açıklama Satırları
  • PHP'de Değişkenlerin Kullanımı
  • PHP'de Değişkenlerin Kullanımı
  • PHP'de Veri Türleri
  • PHP'de Sabit Değişkenler
  • PHP'de Sabit Değişkenlerin Kullanımı
  • PHP'de Sihirli Karakterler
 • PHP'de Operatörler
  • Aritmetik Operatörler
  • Atama Operatörleri
  • Artırma ve Azaltma Operatörleri
  • Karşılaştırma Operatörleri
  • Mantıksal Operatörler
 • PHP'de Koşullu İfadeler
  • If-Else İfadesi
  • Switch-Case İfadesi
  • Ternary (Üçlü) Operatör Kullanımı
  • If-Else ve Switch-case için Alternatif Sözdizimleri
 • PHP'de Diziler
  • PHP'de Dizi Oluşturmak
  • PHP'de İç İçe Dizi Oluşturmak
  • PHP'de Sabit Değişkenlerde Dizilerin Kullanımı
 • PHP'de Döngüler
  • For Döngüsü
  • Foreach Döngüsü
  • While Döngüsü
  • Do-While Döngüsü
 • PHP'de Fonksiyonlar
  • PHP'de Fonksiyon Kullanımı
  • PHP'de Fonksiyon Oluşturmak
  • PHP'de Anonim Fonksiyonlar
  • PHP'de Anonim Fonksiyonlar
  • Fonksiyonda Sınırsız Parametre Göndermek
  • Recursive Fonsiyonlar
  • Fonksiyon Varlık Kontrolü (function_exists())
  • PHP'de Üreteç Fonksiyonlar (Yield)
  • Fonksiyonda Static Değişken Kullanımı
  • PHP7 Parametre ve Return Değişken Türü Dayatması
 • PHP'de Tanımlı Fonksiyonlar
  • PHP'de Dizi Fonksiyonları -1
  • PHP'de Dizi Fonksiyonları -2
  • PHP'de Dizi Fonksiyonları -3
  • PHP’de String Fonksiyonları
  • printf(), sprintf(), vprintf(), vsprintf() Fonksiyonları
 • PHP'de Form İşlemleri
  • Örnek bir form hazırlayalım
  • POST ile Değer Göndermek / Almak
  • GET ile Değer Göndermek / Almak
  • REQUEST ile Değer Göndermek / Almak
  • PHP ile Aynı Sayfada Birden Fazla Form İşlemi
 • PHP'de Dosya ve Dizin İşlemleri
  • Dosya Çağırmak (Include, Require)
  • Dosya Oluşturmak/Okumak/Silmek
  • Dizin Oluşturmak/Silmek
  • Dizin/Dosya Olup Olmadığını Kontrol Etmek
  • Dosya ve Dizinlerde CHMOD Ayarını Belirlemek
  • Dizindeki Dosyaları Listelemek
  • Dosya ve Dizin Adlarını Yeniden Adlandırmak / Taşımak
 • PHP'de Oturum Yönetimi
  • Oturum (Session) Başlatmak/Kullanmak/Silmek
  • Örnek: Giriş Yap Uygulaması
  • Çerez (Cookie) Oluşturmak/Kullanmak/Silmek
  • Zaman Ayarlı Session Örneği
  • Cookie ve Session'larda Dizi (Array) Depolamak
 • PHP'de Dosya Yükleme
  • Örnek formun oluşturulması
  • PHP ile Yüklenen Dosyaların Bilgilerini Almak ($_FILES)
  • PHP ile Dosyası Yüklemek
  • PHP'de Dosya Yükleme İşlemini Kolaylaştırmak için Bir Fonksiyon Yazalım
  • PHP'de Çoklu Dosya Yüklemek
 • MySQL
  • SQL ve MySQL Nedir? Farkları Nelerdir?
  • Veritabanı (DATABASE) Oluşturmak / Silmek / Listelemek / Seçmek
  • Tablo (TABLE) Oluşturmak / Listelemek / Silmek
  • Sütun (COLUMN) Oluşturmak / Listelemek / Silmek
  • PRIMARY KEY ve AUTO INCREMENT Kolonlar
  • Tablo ve Sütunları Detaylı Listelemek
  • MySQL Veri Türleri
  • MySQL Rezerve Edilmiş Kelimelerin Kullanımı
  • CRUD Nedir?
  • Veri Ekleme (INSERT) İşlemi
  • Veri Çekme (SELECT) İşlemi
  • Veri Güncelleme (UPDATE) İşlemi
  • Veri Silme (DELETE) İşlemi
  • WHERE Cümleciği
  • Verilerde Sıralama (ORDER BY)
  • Verilerde Limit (LIMIT)
  • Verilerde Gruplama (GROUP BY) ve HAVING Kullanımı
  • Verilerde Arama (LIKE)
  • Verilerde Arama (IN)
  • Verilerde Arama (FIND_IN_SET)
  • İki Değer Arasındakileri Seçmek (BETWEEN)
  • İlişkili Tablolar (JOIN)
  • COUNT(), SUM(), MIN(), MAX() Fonksiyonları
  • Bir .SQL Dosyasını Sunucuya Yüklemek
 • PHP'de Veritabanı İşlemleri (PDO)
  • PDO ile Veritabanı Bağlantısı Oluşturmak
  • PDO ile Veri Ekleme (INSERT) İşlemi
  • PDO ile Veri Listeleme (SELECT) İşlemi
  • PDO ile Veri Güncelleme (UPDATE) İşlemi
  • PDO ile Veri Silme (DELETE) İşlemi
  • PDO ile JOIN Kullanımı -1
  • PDO ile JOIN Kullanımı -2
  • PDO ile LIKE Kullanımı
  • PDO ile BETWEEN Kullanımı
  • PDO ile FIND_IN_SET() Kullanımı
  • PDO ile GROUP BY ve GROUP_CONCAT() Kullanımı
  • PDO ile Son Eklenen Verinin ID'sini Almak
  • PDO ile Sayfalama Örneği (1. Yöntem)
  • PDO ile Sayfalama Örneği (2. Yöntem)
 • SEO
  • .htaccess ile Linkleri Manipüle Etmek
  • PHP ile Arama Motoru Dostu (SEF) Linkler Oluşturmak
 • PHP'de Tarih ve Zaman İşlemleri
  • Tarih Fonksiyonları - date(), getdate(), time()
  • Tarih->UNIX ve UNIX->Tarih Değişimleri - strtotime()
  • Yerel Zamanı Ayarlamak - Ön tanımlı Zaman Dilimini Ayarlamak (Türkçe Tarih)
  • PHP'de DateTime() Sınıfı
 • Nesne Yönelimli Programlama (OOP)
  • Nesne Yönelimli Programlama (OOP) Nedir?
  • OOP Sınıflar (Class)
  • OOP Görünürlük (Visibility)
  • OOP Kurucu ve Yıkıcı Metodlar (__construct() ve __destruct())
  • Kalıtım Yoluyla Sınıfları Genişletme (Inheritence)
  • OOP Final Deyimi
  • OOP Static Deyimi
  • OOP (Const) Sabit Değişkenler
  • OOP Soyutlama (Abstraction)
  • OOP Nesne Arayüzleri (Interface)
  • OOP Namespace Kullanımı
  • Sınıfları Otomatik Yüklemek (Auto Loading)
  • OOP Zincirleme Metodlar
 • Veri Değişim Formatları
  • JSON Nedir?
  • PHP ve JSON Kullanımı
  • XML Nedir?
  • PHP'de XML Fonksiyonları
  • PHP'de SimpleXMLElement Sınıfı
 • Regular Expressions (Düzenli İfadeler)
  • RegEx Desenleri ve Modifier'lar
  • PHP ve RegEx #1 - preg_match()
 • PHP'de Hata Yönetimi
  • php.ini Nedir? Ne işe yarar?
  • Hata Bastırma Operatörü
  • PHP'de İstisnalar
  • PHP'de Hata Raporlama (error_reporting)
  • PHP'de Özel Hata İşleyicisi (Custom Error Handler)
  • PHP'de Ölümcül Hataları (Fatal Errors) Yakalamak
 • PHP'de Güvenlik
  • Başlamadan Önce
  • Dosya ve Dizin Güvenliği
  • XSS (Cross-site Scripting) Açığı
  • Şifreleme (Hashing)
  • httpOnly Cookie
  • CSRF (Cross-site Request Forgery) Açığı
  • SQL Injection Açığı
  • Google reCaptcha Kullanımı
 • PHP'de cURL (Bot Yapımı)
  • Curl'e Giriş
  • Curl ile Referer Bilgisi Göndermek
  • Curl ile Tarayıcı Bilgisi (User Agent) Göndermek
  • Curl ile Post İşlemleri
  • Curl ile Dosya Yükleme İşlemi
  • Curl ile Üst Bilgileri (Headers) Kullanmak
  • Curl ile Dosya İndirme İşlemi
  • Curl'de Hataları Yakalamak
  • Curl ile Cookie İşlemleri
  • Örnek 1 - Google+ Video Botu Yapımı
  • Örnek 2 - Akbank ve İş Bankası'ndan Döviz Kurlarını Almak
 • PHP ve AJAX
  • Ajax ve jQuery Nedir?
  • jQuery'de Ajax Metodları ($.ajax, $.post, $.get)
  • PHP/Ajax İl-İlçe Uygulaması
  • PHP/Ajax İletişim Formu Uygulaması
  • PHP/Ajax Daha Fazlasını Göster Uygulaması
 • PHP'de FTP İşlemleri
  • FTP Nedir?
  • PHP ile FTP'ye Bağlanmak
  • PHP ile FTP'de Klasör Oluşturmak ve Silmek
  • PHP ile FTP'ye Dosya Yüklemek
  • PHP ile FTP'den Dosya İndirmek
  • PHP ile FTP'de Dizin Listeleme, Yeniden Adlandırma ve Dosyaları Silme
  • PHP'de FTP için FTPManager Sınıfı Oluşturmak
 • ZipArchive Sınıfı
  • ZipArchive Sınıfı ile İlk Örnek
  • Klasördeki Dosyaları Dinamik Seçerek Zip Dosyası Oluşturmak
  • Tüm Dizin ve Alt Dizinlerdeki Dosyaları Dinamik Seçerek Zip Dosyası Oluşturma
  • Mevcut Zip Dosyasına Yeni Dosya Eklemek
  • Zip Dosyası İçerisindeki Dosyaları Listelemek
  • Zip Dosyası İçerisindeki Dosyaları Yeniden Adlandırmak
  • Zip Dosyası İçerisindeki Dosyaları Silmek
  • Şifreli Zip Dosyası Oluşturmak
  • Zip Dosyasını Çıkartmak
  • Şifreli Zip Dosyasını Çıkartmak
 • PHP'de Mail İşlemleri
  • PHPMailer ile Mail Göndermek
  • Gmail Güvenlik Ayarları
  • Form Doldurarak E-posta Gönderimi + (Ek dosya ile birlikte göndermek)
 • Proje: İçerik Yönetim Sistemi
  • Proje Hakkında Bilgi
  • Proje temellerinin oluşturulması (Klasör yapısı, link yapısı)
  • Admin Tasarımının Entegresi
  • Ayarlar Bölümünün Oluşturulması
  • Tema Sisteminin Oluşturulması
  • Bakım Modu Özelliğinin Oluşturulması
  • Tema Dosyalarının Entegresi
  • Kayıt Ol Sayfasının Hazırlanması
  • Giriş Yap ve Çıkış Yap Sayfalarının Hazırlanması
  • Menü Yönetiminin Hazırlanması -1
  • Menü Yönetiminin Hazırlanması -2
  • Menü Elemanlarının Sıralanması
  • Üyelerin Listelenmesi - BasicDB Entegrasyonu
  • Üye Düzenleme Sayfasının Hazırlanması
  • Yönetici Giriş Sayfasının Hazırlanması
  • Üye İzinleri Sayfasının Hazırlanması
  • İletişim Sayfasının Hazırlanması - Ajax Kullanımı
  • İletişim Mesajlarının Panelde Listelenmesi
  • İletişim Mesajlarını Görüntüleme Sayfasının Hazırlanması
  • İletişim Mesajlarına E-posta ile Yanıt Verilmesi - PHPMailer Sınıfı Entegresi
  • Ayarlar Bölümü için Tab Hazırlanması
  • Blog Kategorilerinin Listelenme ve Eklenme Sayfalarının Hazırlanması
  • Blog Kategorisi Düzenleme Sayfasının Hazırlanması
  • Blog Kategorileri Sıralama (Sortable) Entegrasyonu
  • Tema'da Blog Sayfasının Hazırlanması ve Kategorilerin Listelenmesi
  • Yeni Sayfa Ekleme Bölününün Hazırlanması (TinyMCE Editör Entegresi)
  • Sayfa Düzenle Bölümünün Hazırlanması
  • Tema'da Sayfaların Görüntülenmesi
  • Responsive Filemanager Eklentisinin Entegresi
  • Responsive Filemanager Eklentisi - #Düzenleme
  • TinyMCE Editörünü Türkçeleştirme
  • Konu Ekleme Sayfasının Hazırlanması - Etiket Mantığı
  • Konu Düzenleme Sayfasının Hazırlanması
  • Konu Etiketlerinde Tags Input Eklentisinin Kullanımı - Otomatik Tamamlama
  • Konu Etiketlerini Silme İşlemi
  • Konu Silindiğinde Konuya Ait Etiketlerin Silinmesi
  • Blog Konularını Temada Listelemek
  • Blog Kategori Konu Listeleme
  • Blog Kategori Konu Listeleme - Hata Düzeltmesi
  • Blog Kategorilerinde Konu Sayısını Yazdırmak
  • Temada Blog Konu Detay Sayfasının Hazırlanması
  • Blog Konularına Yorum Eklenmesi ve Listelenmesi - Gravatar Entegresi
  • Yorumların Panelde Listelenmesi - Yorum Filtreleme
  • Yorum Düzenleme Sayfasının Hazırlanması
  • Panelde Etiketlerin Listelenmesi
  • Panelde Etiket Ekleme ve Düzenleme Sayfalarının Hazırlanması
  • Filemanager Düzenlemesi, Subfolder Düzenlemesi
  • Blog'da Arama Sayfasının Hazırlanması
  • Temada Etiket Sayfasının Hazırlanması
  • Admin Menü Düzenlemesi - Referans Kategorilerinin Hazırlanması
  • Referans Ekleme Sayfasının Hazırlanması
  • Referans Düzenleme Sayfasının Hazırlanması
  • Referanslar için Çoklu Resim Yükleme Sayfasının Hazırlanması
  • Referans Resmi Düzenleme ve Referans Silme İşlemleri
  • Tasarımda Referanslar Sayfasının Entegrasyonu
  • Tasarımda Referansların Kategori ve Detay Sayfalarının Hazırlanması

Sifirdan.PHP.ve.MySQL.Egitim.Serisi.part1.rar

Sifirdan.PHP.ve.MySQL.Egitim.Serisi.part2.rar

Sifirdan.PHP.ve.MySQL.Egitim.Serisi.part3.rar

Download


 TO MAC USERS: If RAR password doesn't work, use this archive program: 

RAR Expander 0.8.5 Beta 4  and extract password protected files without error.


 TO WIN USERS: If RAR password doesn't work, use this archive program: 

Latest Winrar  and extract password protected files without error.


 Turkce   |  

Information
Members of Guests cannot leave comments.


Udemy - Turkce Gorsel Ogrenme Setleri - Part 2
Udemy - Turkce Gorsel Ogrenme Setleri
Videohive Wow Pack Series


rss